Hôm nay, Thứ bảy 23 tháng Giêng năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2024 Kim Ngưu với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes | 01/01/2021 - cập nhật 23/01/2021

Kim Ng?u thn m?n, vo ??u n?m, b?n ?ang ?i trn nh?ng con ???ng ??y chng gai. ?? v??t ln pha tr??c, ?i?u c?n thi?t v c?p bch l b?n ph?i thot kh?i nh?ng tnh hu?ng nh?t ??nh ? tr? nn qu phi?n nhi?u. S? phi?n toi khi?n b?n mu?n qu?ng bay m?i th?, nh?ng l tr c?a b?n thi thc b?n hy l?p l?i tr?t t?. L?nh v?c ngh? nghi?p l m?t trong nh?ng ?u tin c?a b?n. Trong l?nh v?c ny, cc c? h?i ?ang nhn ln. M?t s? th?ng ti?n ngo?n m?c mang ??n m?t ?i?m nh?n th?c s? cho cc cng vi?c c?a b?n. ? l m?t kh?i ??u ??y h?a h?n cho ma h, h?a h?n m?t s? ti?m n?ng trong giai ?o?n ny. Nh?ng chuy?n ??ng c?a hnh tinh khuy?n khch cc sng ki?n v d? n.

Tnh yu M?t lu?ng gi m?i ?ang th?i ??n v?i b?n. M?c d ??u n?m m?i th? kh?i ??u kh ch?m v d?n d?n, m?i th? t?ng t?c. B?n gi?i quy?t v?n ?? nht nht c?a b?n. Cc cu?c g?p g? ??y nhi?t huy?t. B?n th?c hi?n cc cng vi?c ? d? ??nh s?n. Ma xun mang ??n h?i ?m n?ng nn cho ??i s?ng tnh c?m c?a b?n. B?n b? quy?n r?, v chng ti quy?n r? b?n. ?? chinh ph?c nh?ng ng??i b?n thch, b?n s? d?ng ti ngh? quy?n r? c?a mnh. Tuy nhin, b?n v?n ch?a kin ??nh trong vi?c l?a ch?n ??i tc c?a mnh. Vo ma thu, nh?ng thay ??i ???c cho ?n, nh?ng tnh hu?ng khng l??ng tr??c bu?c b?n ph?i ??a ra quy?t ??nh. ??i s?ng x h?i Vo ??u n?m, b?n c?n c m?t s? ?i?u ch?nh nh?t ??nh. B?n c?n bi?t nh?ng ng??i b?n th?c s? c?a b?n l ai. B?n ?ang s? cho ?i m khng th? nh?n l?i. T? ma xun, ??i s?ng x h?i c?a b?n c nh?ng mu s?c t??i m?i. ???c bao quanh b?i nh?ng ng??i b?n thn nh?t c?a b?n, b?n s? n? l?c c?t gi?m cc ngh?a v? hng ngy v quan tm ??n th?i kh?c hi?n t?i nhi?u h?n. Khng c g t?t h?n vi?c gi?i t?a tm tr c?a b?n ?? tho?i mi h?n. Ma h l th?i gian tuy?t v?i ?? g?p g? m?i ng??i. Nhm b?n c?a b?n s? ??ng hnh cng b?n trong nh?ng ngy l?. B?n c m?t kho?ng th?i gian tuy?t v?i khi cng tr?i nghi?m v?i h?. Cc bu?i t?i ma h ??y h?a h?n. S?c kh?e S?c kh?e c?a b?n tr?i s?t theo ma trong su?t n?m nay. M?c d v?y, nh? s?c ?? khng t?t, b?n v?n duy tr s?c kh?e ?n ??nh. B?n kh thng minh, nhanh nh?y. B?n lm cho nh?ng ng??i xung quanh b?n ph?i ng?c nhin. ?? th? gin, b?n c th? tham gia vo m?t ho?t ??ng th? thao, ch? ?? v??t qua c?ng th?ng. S?c kh?e tr tu? c?a b?n l ?ng ng?c nhin. Tuy nhin, hy coi ch?ng nh?ng c?m xc nh?, nh?t th?i. B?n c xu h??ng nhn m?i th? theo c?m quan c?a tri tim. Hy tm hi?u ?? c ci nhn khch quan h?n. N s? gip b?n th? gin c? s?c kh?e th? ch?t v tinh th?n c?a b?n. V? s?c s?ng c?a b?n, th?i gian t?t nh?t chnh l ma h. Hy t?n h??ng ?i?u ny. L?i khuyn dnh cho b?n N?m nay th?c s? l n?m kh tch c?c, ngay c? khi c nh?ng tnh hu?ng ?i h?i b?n ph?i n? l?c v? m?t tinh th?n. Kim Ng?u thn m?n, s?c m?nh th?m l?ng c?a b?n l ch?a ??; b?n c?n ph?i c nh?ng ?i?u th?c t? ?? ch?ng minh. B?n ph?i th? hi?n quy?t tm c?a b?n. B?n c th? tin t??ng vo nh?ng ng??i xung quanh b?n.

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm

Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email này đã có trong hệ thống của chúng tôi về cung hoàng đạo này. Không cần thiết phải đăng ký lại.
Đóng