Hôm nay, Thứ ba 02 tháng Ba năm 2021
lá số tử vi

Tử vi 2024 Sư Tử với lời khuyên từ chúng tôi

Isabelle Fortes | 01/03/2021 - cập nhật 02/03/2021

R?c r?, b?n l th?, v b?n v?n v?y, S? T? thn m?n. nh ho quang xung quanh b?n s? khu?y ??ng, nh?ng thay ??i l khng h? d? dng; b?n ph?i g?n v?i n v n s? di chuy?n. Dng hnh tinh mang l?i s? bi?n ??i s?c nt cho cung c?a b?n, v ??ng ch?m vo nhi?u l?nh v?c. Hy th? hi?n s? can ??m v quy?t tm. N?u b?n c xu h??ng t?p trung vo cc chi ti?t c? th? v qun ?i ph?n cn l?i, th hy thay ??i suy ngh? c?a b?n, ??c bi?t l khi hon c?nh yu c?u b?n ph?i lm ?i?u ?. N?ng l??ng trn ??y c?a b?n thc ??y cc m?i lin h? hi?u qu? v cc sng ki?n t?t lnh. B?n ti?n b? v?i t?c ?? nhanh nh? ch?p.

Tnh yu R?t l?c quan v r?t m?nh m?, tnh yu s? m?m c??i v?i b?n! B?n ?ang sung s?c nh? m?t v?n ??ng vin Olympic. Kho?ng th?i gian ??u n?m thu?n l?i cho b?n. B?n t?n d?ng c? h?i thi?t l?p m?t m?i quan h? lng m?n. S? ?n ??nh v cn b?ng tm th?y v? tr x?ng ?ng c?a chng. N? l?c c?a b?n ???c ??n ?p. Tm tr s?t ? c?a b?n cho php gi?c m? c?a b?n tr? thnh hi?n th?c. Ma h n?m 2024 bo tr??c nh?ng cu?c g?p g?, tn t?nh v tnh yu t? ci nhn ??u tin. Cc m?i quan h? ??y h?a h?n. B?n l?p ra nh?ng k? ho?ch di h?n. B?n khao kht tnh yu. N?u b?n m? ??c mu?n b?t ??u c gia ?nh c?a ring mnh, khi ma thu ??n, mong mu?n c?a b?n ???c th?c hi?n. ??i s?ng x h?i B?n khng ?? ai th? ?. Ng??c l?i, s?c thu ht c?a b?n h?p d?n h?u h?t nh?ng ng??i ti?p c?n b?n t? g?n ho?c xa. Trn l?nh v?c cc m?i quan h?, m?i th? ?ang di?n ra m?t cch sun s?. B?n khng ph?i e s? ?i?u g. Vo ma xun, b?n c th? mu?n s?p x?p l?i cc m?i quan h? b?n b c?a mnh. Hy gi? nh?ng m?i quan h? tch c?c nh?t, nh?ng m?i quan h? khi?n b?n h?nh phc. B?n ???c h??ng l?i t? m?t cu?c s?ng v?i nh?ng m?i quan h? hon h?o, ?p ?ng ???c mong ??i c?a b?n. Hy ch?c ch?n r?ng b?n s? ?i?u ch?nh l?ch trnh c?a b?n vo cu?i ma h ?? b?n c th? t?n d?ng t?i ?a b?n b c?a mnh. Vo ma thu, cc m?i quan h? m?i ???c t?o ra. S?c kh?e S? hi?u ??ng c?a b?n c?ng ?? l?i vi d?u ?n, ??c bi?t l trong ma xun. Ngoi cc d? ?ng nh?, vi?c gi?m n?ng l??ng v m?t ??ng l?c ch?c ch?n s? x?y ra. Hy ch?m sc b?n thn, u?ng vitamin, b?o v? b?n thn kh?i ph?n hoa v thng gi t?t cho ngi nh c?a b?n. Tm tr c?a b?n ? trong ch? ?? th? gin cho m?t kho?ng th?i gian t?t ??p c?a n?m. B?n gi? m?t n? c??i s?ng khoi. V? ngoi r?ng ng?i c?a b?n c th? khi?n m?i ng??i ghen t?. Trong ma thu, vi?c c m?t k? ngh? l ?i?u c?n thi?t. Hy s?p x?p k? ngh? c?a b?n vo l?ch c?a b?n. B?n th?c s? c?n ?i?u ?. ??ng c g?ng qu s?c mnh! L?i khuyn dnh cho b?n B?n khng ?? m?t ?i s? d?ng mnh c?a mnh, S? T? thn m?n. Tuy nhin, trong m?t s? tnh hu?ng nh?t ??nh, lng t? i c?a b?n ph?i ???c ??t sang m?t bn v n c th? gy ra s? b?t ??ng ho?c lm h?i b?n. Hy Lun ??t m?c tiu cao h?n, ??ng b? cu?c.

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm

Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng